Skip to content

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ

Szanowni Państwo

Kierownik GZOZ Skrzyszów przypomina, iż zgodnie z § 8 oraz § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z  2015.r poz. 2069) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, w jednej ze wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta form, tj.:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ:

Wyniki badań pacjentów POZ i indywidualnych można odebrać:

 od poniedziałku do piątku w rejestracji w godz. 10.00–14.00

na życzenie pacjenta będą dostępne w godzinach popołudniowych

 w Rejestracji  w opisanej zamkniętej kopercie – po uprzednim ustaleniu przez pacjenta w Punkcie Pobrań daty odbioru.

Wyniki badań można odebrać osobiście po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku odbioru wyników przez osoby trzecie wymagane jest również upoważnienie.

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ

……………………………….., data …………………..

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ


Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………………………………….,………..
                                                         /Imię i nazwisko /

legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze…………………….., nr PESEL ………………………
upoważniam
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                         / Imię i nazwisko /

legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze………………………………,

nr PESEL…………………………………………..…..do odbioru wyników badań. Niniejsze upoważnienie ma charakter jednorazowy.

Oświadczam, że mam zgodę TAK/NIE* osób które upoważniam do odebrania wyników moich badań  na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora w celu ich uwierzytelnienia.

*niepotrzebne skreślić                                                                 ……………………………………………………………………..

Czytelny podpis pacjenta/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej    w Skrzyszowie,

33-156 Skrzyszów 645, reprezentowany jest przez Kierownik GZOZ.  

2. Kontakt  z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych: iod@gzoz.skrzyszow.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uwierzytelnienia osób – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora tj. uwierzytelnienia osoby.

4.  Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pacjenta lub od osoby działającej  w jego imieniu, która jest przedstawicielem ustawowym. Administrator może pozyskiwać dane osobowe również od innych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, a to w związku  z prawem do udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych    w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

7.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8.  Ma Pani/Pan prawo wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych, informowania o hospitalizacji, dokonania rozliczenia usługi, uwierzytelnienia osób jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content